برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی طالقانیTaleghani Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت
اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استاندارد های مشخص است. استانداردهائی که بر بهبود مداوم کیفیت، بیمار محوری و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی وبه عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می شود. استانداردهای اعتبار بخشی براساس توانائی فراهم ساختن مراقبت توسط مدیریت وکارکنان بالینی، برای ارزیابی واصلاح ساختار، فرآیندها و نتایج مراقبت تعیین می شوند. اعتبار بخشی به ارتقاء مستمرکیفیت نیاز دارد که لازم است بیمارستان بصورت دوره ای، طی زمانهای ابلاغی وزارت متبوعه تحت ارزیابی قرار گیرد تا موقعیت اعتبار داده شده را حفظ نموده و یا آن را ارتقا دهد.
 موقعیت فیزیکی:
ساختمان اداری- دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
شماره تلفن داخلی واحد : 226
ساختار نیروی انسانی:

مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :  خانم نازلی جدیری – کارشناسی پرستاری
کارشناس دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :  ساغر سالاری مهر – کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شرح وظایف کارشناسان بهبود کیفیت:
مسئول بهبود کیفیت
 • استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی
 • تدوین برنامه عملیاتی سالانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در بیمارستان
 • برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست) و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (فرهنگ سازی، شناسایی خطرات، ارزیابی، تحلیل، اقدام اصلاحی، بررسی و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره)
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی (ثبت، تحلیل، اقدامات اصلاحی، اعلام اقدامات اصلاحی در بیمارستان، به اشتراک گذاری درس های گرفته شده)
 • ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده  (Learn and Share)
 • تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکیات و رضایت سنجی
 • انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
 • تدوین و پیگیری پایش شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
 • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان، تحلیل علل مربوط و ارائه راه حل به کمیته بهبود کیفیت بیمارستان
 • تشکیل کمیته بهبود کیفیت، تعیین اعضاء کمیته با نظر ریاست بیمارستان و شرایط ویژه بیمارستان
 • برنامه ریز ی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی
 • ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
 • ارائه گزارشات مدون به کمیته بهبود کیفیت بیمارستا
کارشناس بهبود کیفیت
 • فرهنگ سازی، آموزش وتوانمندسازی کارکنان بخش های تحت مسئولیت به منظور پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ملی و ملاکهای حاکمیت بالینی
 • راهنمایی و همکاری با کارکنان بخش های تحت مسئولیت خود برای تدوین خط مشی ها، فرایندها، شاخص ها و برنامه بهبود کیفیت
 • تشکیل و اداره کارگروههای تخصصی به منظور تدوین مستندات و برنامه های اجرایی پیاده سازی و استانداردهای ملی و حاکمیت بالینی
 • بررسی مستندات سایر مراکز درمانی کشور و سایر کشورها در جهت دستیابی به تجربیات موفق آنان در تدوین مستندات بهبود کیفیت و بومی سازی آن
 • حضور مستمر در بخش های مرتبط و برگزار جلسات دپارتمانی
 • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه ها ی بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بخش ها و ارائه گزارش به مسئول واحد بهبود کیفیت
 • ارائه گزارشات مداوم در خصوص تدوین مستندات، پایش شاخص ها و پیاده سازی موارد ابلاغ شده به بخش ها به مسئول واحد بهبود کیفیت
 • شرکت در جلسات، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با برنامه بهبود کیفیت در داخل و خارج بیمارستان
 • انجام ممیزی های دوره ای درراستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ملی، حاکمیت بالینی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مسئول واحد بهبود کیفیت
برنامه های آموزشی دفتر بهبود کیفیت:
برگزاری کلاس آموزشی SPSS مقدماتی روز دوشنبه هر هفته ساعت 12:30

کتابچه  الکترونیکی توجیهی بدو ورود مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی