يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آیین نامه داخلی کمیته علمی پژوهشی

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

معاونت درمان مدیریت پرستاری

آیین نامه داخلی کمیته علمی پژوهشی

مقدمه

بی گمان تفکر، مقدمه پژوهش است چرا که اگر تفکر نباشد نیازهای انسانها ناشناخته میماند . امروز تمام آنان

که کم و بیش مطالعاتی در خصوص پژوهش دارند معتقدند " بدون تحقیق وتفحص نباید تصمیم گیری کرد "

پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت و نیروی محرک توسعه درتمامی حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و

سیاسی است . اطلاع یابی و اطلاع رسانی درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق میشود که زمینه

پژوهشی داشته باشد . براین مبنا لازم است هر کشوری برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار ، در عرصه تحقیق

و پژوهش یکه تازی کند تا بتواند با محقق ساختن رسالت نهایی پژوهش برای تصمیم سازی قله های ترقی را

یکی پس از دیگری پشت سر نهد .

در این راستا کمیته ای با هدف توسعه طرح های پژوهشی در راستای شناسایی مشکلات ومعضلات اصلی حرفه

پرستاری وبهبود امر مراقبت از بیماران تشکیل یافته که ضمن هدایت و ایجاد هماهنگی در کمیته های پژوهش

پرستاری در بیمارستان ها ومراکز آموزشی درمانی در جهت ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تحقیقات

پرستاری در سطح استان فعالیت خواهد نمود .

2

اهداف کلی :

- 1 ا رتقا کیفی سطح آموزش و یادگیری پرستاران به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطروحه و بهینه در راستای

سیاست های دانشگاه

- 2 ت لاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در بین پرستاران

- 3 ت حول در برنامه های آموزشی در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات

- 4 ه دفمند کردن تحقیقات آموزشی ) تقویت کمی و کیفی پژوهش ها ( براساس سیاست های معاونت درمان

اهداف اختصاصی :

- 1 ش ناسایی معضلات و مشکلات پرستاری

- 2 ته یه لیست اولویتهای پژوهسی با توجه به فعالیت هر مرکز مشکلات شناسایی شده

- 3 ارا ئه مشاوره بر مجریان طرح های پژوهشی

- 4 بر گزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا مهارتهای پژوهشی پرستاران

- 5 اف زایش سهم مقالات پژوهشی پرستاران در نشریه های معتبر

- 6 ه دایت و همکاری با پایاننامه های مرتبط پرستاری

- 7 م ستندسازی فعالیت های انجام شده و فعالیت های انجام شده در سطح مرکز

- 1 ب رنامه ریزی آموزشی پرستاران

- 2 م دیریت منابع انسانی

- 3 ا رزشیابی برنامه های آموزشی پرستاران

- 4 ت وانمندسازی پرستاران

- 5 آ موزش مبتنی بر حل مساله

- 6 آ موزش الکترونیک

- 7 ن ظام انگیزش و تشویق

- 8 ق انون و اخلاق پرستاری

فصل اول : اهداف

فصل دوم : محورهای پژوهش

3

الف - اعضای ثابت وحقوقی

- 1 م دیر پرستاری دانشگاه رئیس کمیته

- 2 ک ارشناس مسئول مدیریت پرستاری دانشگاه

- 3 م سئول آموزش مدیریت پرستاری دانشگاه

5- نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی 6- 4

1-2 از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی - 5

- 6 د بیر کمیته پژوهشی معاونت درمان دانشگاه

ب - اعضای متغیر :

1 -سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان ها یا رابطین کمیته های علمی پژوهشی بیمارستانها

2 -سایر افرادیکه با توجه به موضوع و مشکل مطروحه ، حضور آنان برای پیشبرد اهداف کمیته پژوهش ضروری

است شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری ، کارشناس آمار وغیره

- 1 ت صویب آیین نامه داخلی کمیته علمی پژوهشی

- 2 ت جزیه و تحلیل نیازهای پژوهشی پرستاری

- 3 ال ویت بندی نیازهای پژوهشی جهت اجرای آن

- 4 ب رنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی به منظور افزایش مهارت های پرستاران در پیگیری و انجام طرح

های پژوهشی

- 5 ف راهم نمودن زمینه لازم جهت انجام طرح های پژوهشی

- 6 ت لاش در جهت تامین بودجه مورد نیاز برای انجام فعالیت های پژوهشی

- 7 ان تشار نتایج تحقیق های کاربردی جهت استفاده کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای تابعه استان

- 8 ب رنامه ریزی جهت استفاده از یافته های پژوهش های انجام شده در پرستاری

- 9 ن ظارت بر فعالیت های پژوهشی دفاتر پرستاری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

- 11 ش رکت و همکاری دراجرای طرح های پژوهشی سایر سازمان ها و معاونت های مختلف دانشگاه

فصل چهارم : وظایف و اختیارات

فصل سوم : ترکیب کمیته علمی پژوهشی

4

- 11 را هنمایی وهدایت فعالیت های پژوهشی کمیته های پژوهشی پرستاری در بیمارستانها

- 12 ت سهیل فرآیندهای پژوهشی

جلسه با طرح موضوعات علمی پژوهشی با درخواست رئیس یا دبیر کمیته و اعضا تشکیل ، و در زمینه الویت

های پژوهشی و انجام تحقیقات کاربردی به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

جلسات در محل دفتر مدیریت پرستاری دانشگاه یا واحدهای تابعه آن تشکیل خواهد شد .

- 1 ح فظ نظم جلسات بر عهده رئیس کمیته می باشد .

- 2 د ر صورت غیبت غیر موجه و بدون هماهنگی به تعداد سه جلسه در طول هر سال ابلاغ عضویت فرد نامبرده

لغو خواهد شد .

- 1 ا داره جلسات

- 2 ب رقراری نظم جلسات

- 3 ا مضا مصوبات ابلاغی توسط دبیر کمیته

- 4 حضور فعال در جلسات کمیته

- 1 ت حریر صورتجلسات

- 2 ق رائت مصوبات

- 3 د عوت اعضا جهت شرکت در جلسات

فصل پنجم : گردش کار

فصل ششم : محل تشکیل جلسات

فصل هفتم : نظم جلسات

فصل هشتم : وظایف رئیس کمیته

فصل نهم : وظایف دبیر کمیته

5

- 4 ت نظیم دستور جلسات

- 5 ا رسال صورتجلسات و مصوبات

- 6 پ یگیری انجام مصوبات

- 7 ت حلیل و گزارش سالانه

- 1 ت شویق سالانه با درج در پرونده پرسنلی با تشخیص رئیس کمیته و با توجه به عملکرد اعضا با امضا مدیر

پرستاری یا معاون درمان

- 2 ص دور گواهی کارکرد ماهانه جهت ارائه به مرکز محل خدمت

- 1 با زنگری آیین نامه داخلی کمیته حداکثر یک سال پس از تصویب اولیه خواهد بود .

- 2 با زنگری قبل از موعدبا نظر کمیته امکان پذیر می باشد .

92 مورد تصویب قرار گرفت . /11/ این آیین نامه در ده فصل تدوین و در جلسه کمیته علمی پژوهشی مورخه 23

فصل دهم : حقوق اعضا کمیته

فصل یازدهم : دوره بازنگری