يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  ترخیص
  بعد از اینکه دستور ترخیص توسط پزشک صادر گردید منشی بخش دو برگ خروج و دفترچه به همراه کپی خلاصه پرونده و کارت نوزاد را تحویل بیمار می دهد. همراه بیمار از دفترچه بیمار دو عدد کپی می گیرد و به همراه برگ خروج به واحد بستری مراجعه می کند . در این واحد پس از پرداخت هزینه صورتحساب و قبض مخصوص بیمار را دریافت می کند. سپس به بخش مراجعه کرده اجازه خروج بیمار خود را خود را تحویل بخش
مربوطه می دهد.