يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اعضای گروه پژوهش
                    موضوع پژوهش اعضاء گروه سرگروه
ایمنی بیمار برمکی- ملایی- قدسی- جلالی صونیا اسدی (کارشناس ارشد مامایی)
اخلاق حرفه ای عباسیان- مهرنیا صونیااسدی (کارشناسارشدمامایی)
اعتباربخشی و بهبود کیفیت مراقبتهای سلامتی پازانی- اسماعیلی- محمدپور- مرادی فریبا نیکان (کارشناسارشدمامایی)
خطای پزشکی عباسیان- قاسم پور- مهرنیا فریبانیکان (کارشناسارشدمامایی)
حاملگی پرخطر اسدی- جباری- محمودی (عاطفه)- مختاریان رعنا پایان(کارشناسارشدروانشناسی)
سواد سلامت و عفونت محل جراحی مهدی پور- عامر- الف زاده- محمد زاده فریده محمودی(کارشناسارشد پرستاری)