يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  NICU

نام بخش  : NICU

 

 


مسئول بخش  : آقای دکتر جنت دوست
سرپرستار بخش :مينا شيخ اردوبادي
تعداد تخت:24
تعداد متخصصين: 5

 

1-   بخش مراقبت ويژه نوزادان ( NICU ) سطح 3 جهت پذيرش و بستری و درمان نوزادان پرخطر با سن حاملگی پيش از 30 هفته از ساير بيمارستانهای سطح استان و استان های همجوارتوسط اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز، در صورت لزوم نوزادان با سن حاملگی کمتر نيز پذيرش و تحت درمان قرار می گيرند.(تعداد تخت مصوب 20 تخت)

                         

2- وجود بخش نوزادان جهت بستری و درمان نوزادان منتقل شده از
NICU و نيزمراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه نوزادان که توسط اعضای هيات علمی ويزيتمی شوند. (تعداد تخت مصوب 10 تخت)3-درمانگاه نوزادان با سطح خدمت دهی تخصصی و فوق تخصصی و درمانگاه پيگيریشيرخواران پرخطر مرخص شده از بخش ويژه نوزادان توسط اعضای هَيات علمی                                                                                                                                              

4-ارائه دوره های آموزشی جهت پرستاران بخش های مراقبت های ويژه نوزادان سايربيمارستان های سطح شهر تبريز و نيز ساير شهرهای استان توسط اعضای هَياتعلمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبريزليست كشيك پزشكان مقيم NICU مركز آموزشي و درماني طالقاني تبريز