يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آموزش به بیمار

انسان در طول زندگی در شرايط و موقعيت‌هایی قرار می‌گيرد که به منظور برآوردن نيازهای اساسی و حفظ حيات خويشتن نيازمند کسب آگاهی و مهارت‌های ويژه‌ای است. يکی از اين موقعيت‌ها، در زمان از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بيمارستان هاست.دوگاس می نویسد اغلب افراد زمانی که بیمار می شوند ، نیاز دارنددررابطه با وضعیت جدید، مطالبی را یاد بگیرند.پوتروپری عقیده دارد اطلاع از تشخیص ،پیش آگهی،نحوه درمان ،خطرها و فواید مربوط به آنها حق بیمار است و به همین دلیل مفهوم آموزش به بیمار گسترش یافته است.و از دیدگاه مارکوم آموزش به بیمار سبب استقلال بیمار، بهبود مراقبتها،کاهش عوارض وکاهش طول مدت بستری و افزایش رضایتمندی مراجعین و در نهایت موجب کاهش هزینه ها میگردد.
لذا در این مرکز سعی شده است نیاز مددجویان در تک تک بخش های بالینی جداگانه استخراج و نسبت به برآورد آنها مطالب آموزشی جداگانه توسط سوپروایزرآموزشی و همکاران طراحی شده است که در هر شیفت توسط پرستار هر بیمار نسبت به آموزش Face to face آنها اقدام شده و نتایج آن توسط سوپروایزر بالین شیفت کنترل و نظارت میگردد همچنین در هر شیفت صبح برای مادران بستری دربخش بطور مفصل کلاس آموزشی تدارک دیده شده است که موضوعات مراقبتی توضیح داده و در نهایت یک برگ پمفلت نیز جهت مطالعه ایشان در منزل تحویل میگردد. 
                                                                                                                                        محور اصلی آموزش به بیمار