چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  ارزشیابی آموزشی

 با توجه به ابعاد مختلف آموزشی و وضعیت فرآیندهای موجود منجر به کاربردشیوه های مختلف ارزیابی در مرکز شده است از جمله:
1-راند از بخش ها و مشاهده مستقیم از عملکرد پرسنل و فیدبک آموزشی همزمان به پرسنل مربوطه داده می شود.ونتایج این راند خوراکی میگردد برای ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل به مترون محترم برای راهبردهای انگیزشی بهتر. که البته این راندها برحسب حجم کاری سوپروایزر آموزشی ازتواتر روزانه ای یا هفته ای برخورداراست.
2-انجام آزمون های کتبی پره تستها و پست تستها در کنفرانس ها
3-انجام آزمون های عملی از طریق کاربرد چک لیست ها
4-همراهی با مترون محترم مرکز در ارزیابی سه ماهه تمام بخش ها
5-تهیه کارنامه الکترونیکی داخل مرکز از بابت شرکت پرسنل در آموزش های بدون کد و استفاده از آن کارنامه به همراه دوره های کددار در ارزشیابی سالانه پرسنل