يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سوپر وایزر آموزشی

تغيير پرشتاب در همه ابعاد زندگي اجتماعي و سازماني، نه تنها امكان هرگونه خام‌انديشي را از افراد ، سازمانها و جوامع سلب كرده ، بلكه حيات و بقاي آنان را نيزتحت الشعاع خود قرارداده است.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد يكي از مهمترين راهبردهاي سازماني در خصوص مقابله با چالشها و مسائل اخير توسعه و آموزش كاركنان مي باشد.
به پندارنو و همكاران آموزش، مجموعه تلاشهاي برنامه ريزي شده يك سازمان براي سهولت يادگيري كاركنان، درمورد شايستگي‌هاي شغلي آنها است. اين شايستگي‌ها، دانش، مهارت و رفتارهايي را كه براي عملكرد شغلي موفق، حياتي‌‌اند، در بر مي‌گيرد .

• نیاز سنجی آموزشی پرسنل پرستاری و مامایی
• برنامه های آموزشی
• آموزش به جدیدالورودان
• ارزشیابی آموزشی
• آموزش به بیمار

 همايشهاي علوم پزشكي پائيز  1393