يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منو
 
  مدارک پزشکی
               
     

 مدیریت اطلاعات سلامت (پذیرش ، آمار ، مدارک پزشکی، بایگانی)

 
  اين مجموعه شامل واحد های اصلي پذيرش ( بستري و سرپايي ) ، صدور گواهی ولادت ، آمار ،‌ كدگذاري (تنظيم پرونده پزشكي ،  بررسي و رفع نقص  پرونده پزشكي ، طبقه بندي تشخيص هاي پرونده هاي پزشكي بر اساس سيستم طبقه بندي بين المللي بيماري ها)   و بايگاني پزشكي ( فعال ، نيمه فعال و راكد) مي باشد.
 
مسئول بخش؛
معرفي :  افسانه اميني ، كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي

شرح کلی وظايف محوله:

-        مسئوليت و پاسخگويي در قبال فعاليت هاي هر يك از واحدهاي تابعه مدارك پزشكي
-        تنظيم برنامه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه مدارك پزشكي 
-        پاسخگويي به تمامي مكاتبات ارسالي از سوي سازمانها ( معاونت درمان ، پزشكي قانوني ، نظام پزشكي ،‌ ثبت احوال و...)
-        همكاري ، مشاركت و ايجاد زمينه لازم جهت همكاري در امر تحقيق و پژوهش در عرصه نظام سلامت
-        برگزاري ماهانه كميته آمار و مدارك پزشكي ،دبيري كميته و  پيگيري موارد مطروحه
-        بررسي ماهانه نمونه پرونده هاي پزشكي و گزارش موارد عدم رعايت استاندارد به مسئولين مربوطه ( مسئولين بخش ها)
-        ساماندهي ، ايجاد امنيت لازم جهت حفظ محرمانگي اطلاعات سلامت ، نظارت و كنترل بايگاني هاي جاري ، نيمه فعال و راكد پزشكي
-        نيازسنجي واحد از نظر لوازم مورد نياز و پيگيري درخواست ها
-       بررسی و اصلاح خطاهای مربوط به سامانه سپاس
-        همكاري با واحد بهبود كيفيت مركز در راستاي پياده سازي استانداردهاي بخش ، آموزش و تنظيم برنامه جهت حضور پرسنل مربوطه در دوره هاي مورد نياز طبق برنامه ريزي سوپروايزر آموزشي مركز
-        همكاري با واحد فناوري اطلاعات مركز و ثبت آمار ها  بصورت ماهانه در سيستم avab
 -        همكاري لازم در جهت آموزش كارآموزان رشته فناوري اطلاعات سلامت
-        رابط اسناد دانشگاه در مركز و انجام امورات مربوطه طبق دستورالعملهاي واحد اسناد دانشگاه علوم پزشكي تبريز
-        همكاري لازم با واحد ارزشيابي و نظارت معاونت درمان
 
كارشناسان واحد؛
معرفي:    زهرا قره بگلو ، كارشناس مدارك پزشكي     
شرح کلی وظايف محوله :
-        كدگذاري باليني پرونده هاي پزشكي بر اساس ICD-10 و ICD-9-CM و ثبت در برنامه HIS مرکز
-        كدگذاري موارد بدخيمي و ارائه گزارش به مسئول بخش مدارك پزشكي
-        شركت در كميته مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات مركز
-        پيگيري امورات محوله در زمينه پاسخگويي به مراجعين
-        مسئول  آمار مركز
-        همكاري و آموزش كارآموزان رشته فناوري اطلاعات سلامت
-        همكاري با واحد بايگاني پزشكي
 
 
معرفي:       خديجه عليزاده ، كاردان مدارك پزشكي
شرح کلی وظايف:
-        تنظيم و مرتب سازي پرونده هاي پزشكي طبق استانداردهاي مدارك پزشكي
-        پاسخگويي به مراجعين در جهت ارائه مدارك مورد نياز از پرونده پزشكي
-        انجام امور مربوطه در زمينه تكميل مستندات مربوطه به پذيرش و تشكيل پرونده بيمار
-       همکاری با واحد پذيرش در شیفتهای عصر کاری و ایام تعطیل
-        انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
 
معرفي:    مینا باقرپور ، کارشناس رشته مدیریت
شرح کلی وظايف محوله :
--        بررسي كمي و كيفي پرونده هاي پزشكي و تكميل فرم رفع نقص
-        هماهنگي با مسئولين بخشهاي باليني و پزشكان در راستاي رفع نقايص پرونده هاي پزشكي
-        جمع آوري چك ليست هاي رفع نقص ،تدوين شاخص مربوطه و ارائه گزارش به مسئول بخش
-        همكاري با واحد پذيرش در مواقع مورد نياز
-        همكاري در زمينه ساماندهي  بايگاني راكد
-        پاسخگويي به مراجعين در جهت ارائه مدارك مورد نياز از پرونده پزشكي
-        همکاری با واحد پذيرش در شیفتهای ایام تعطیل
-        انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
    
 پذيرش
 متصدي پذيرش سرپايي : سكينه غلامي
 شرح کلی وظايف محوله:
-        پذيرش كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه با توجه به نوع بيماري
-       اخذ لیست نوبت اینترنتی بیماران و پذیرش بیمارانی که از طریق سایت شفاداک
-    ورود اطلاعات هويتي بيمار طبق دفترچه بيمه و يا كارت شناسايي در برنامه HIS مركز
-      راهنمايي و پاسخگويي كليه مراجعان در زمينه برنامه پزشكان درمانگا ه ها
 
متصدی پذیرش درمانگاه: مریم حسین زاده
شرح کلی وظایف محوله:
 • تشکیل پرونده درمانگاه زنان
 • بازیابی و ساماندهی پرونده های درمانگاهی
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین
 • فایل پرونده های درمانگاه زنان
 • انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
متصدی پذیرش اورژانس : طاهره استوار
شرح کلی وظایف محوله :
 • پذيرش كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس
 • ورود اطلاعات هويتي بيمار طبق دفترچه بيمه و يا كارت شناسايي در برنامه HIS مركز
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین
 • انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
متصدي پذيرش بستري:  زكيه وحدتي
شرح کلی وظايف محوله:
-        تشكيل پرونده بستري براي بيماران
چنانچه بيمار سابقه بستري داشته باشد ، تشكيل پرونده واحد با جستجوي شماره پرونده قبلي از سيستم صورت مي گيرد.
-        ثبت كليه مشخصات بيمار و اطلاعات دموگرافيكي در برنامه HIS
-        راهنمايي و پاسخگويي كليه مراجعان در زمينه برنامه پزشكان ، بيمه ، ارائه پمفلت راهنمايي و آموزش به بيمار
-        همكاري با واحد بايگاني پزشكي مركز
-        انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
 
گواهی ولادت
معرفی:  مریم حسین زاده ، کارشناس حقوق

شرح کلی وظایف:
 • تحویل کارتهای نوزاد
 • ثبت گواهی ولادت و تحویل رسید به والدین نوزاد
 • تنظیم لیست اسامی جهت ارائه به سازمان ثبت احوال منطقه
 • راهنمایی و پاسخگویی مراجعین
 • انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
بایگانی پزشکی فعال
   لیلا موحد ، مسئول بایگانی پزشکی فعالشرح کلی وظایف:
 • تحویل پرونده بستری
 • فایل پرونده های بستری
 • تحویل پرونده های اورژانسی و فایل آن
 • فایل کارتهای نوزاد
 • فایل برگه های پاتولوژی
 • پاسخگویی مراجعین جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز
 • همكاري در امر تحقيق و پژوهش دانشجویان، محققین و رزیدنت ها در عرصه نظام سلامت
 • مسئول انتقال پرونده ها از بایگانی جاری به نیمه جاری و طبقه بندی و فایل ان
 • انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش
 
 
 
 
نوشته شده در   سه شنبه یازدهم شهريور 1393  ساعت  00:00   توسط   فرزانه معقول