واحد سازمانی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:شاهی
سمت سازمانی :مسئول اعتبارات شماره تماس :04134424421