واحد سازمانی
نام کارمند :خلیل نام خانوادگی:کاظم زاده
سمت سازمانی :رئیس امورمالی شماره تماس :04134424421