واحد سازمانی
نام کارمند :حجت نام خانوادگی:دکتر پورفتحی
سمت سازمانی :مسئول ایمنی شماره تماس :04134424421