واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:شعاعی
سمت سازمانی :سوپروایزر آزمایشگاه شماره تماس :04134424421