واحد سازمانی
نام کارمند :رحيم نام خانوادگی:بناي نسلي
سمت سازمانی :پایگاه مقاومت بسیج شماره تماس :04134424421