واحد سازمانی
نام کارمند :آزیتا نام خانوادگی:پور تیمور
سمت سازمانی :کارشناس تغذیه شماره تماس :04134424421