واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:زارع زاد
سمت سازمانی :مسئول کارگزینی شماره تماس :04134424424