واحد سازمانی
نام کارمند :آزيتا نام خانوادگی:پورتيمور
سمت سازمانی :كارشناس تغذيه شماره تماس :04134424421