واحد سازمانی
نام کارمند :دكتر ژاله نام خانوادگی:سروش فر
سمت سازمانی :مسئول داروخانه شماره تماس :04134424421