واحد سازمانی
نام کارمند :فرزانه نام خانوادگی:معقول
سمت سازمانی :كارشناس IT شماره تماس :04134434192