واحد سازمانی
نام کارمند :دكتر بهروز نام خانوادگی:شکوهی
سمت سازمانی :مسئول آزمایشگاه شماره تماس :04134424424