واحد سازمانی
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:امانی
سمت سازمانی :سوپروایزر رادیولوژی شماره تماس :04134434191