واحد سازمانی
نام کارمند :افسانه نام خانوادگی:اميني
سمت سازمانی :مسئول پذیرش و مدارک پزشکی شماره تماس :04134424423