واحد سازمانی
نام کارمند :نيره نام خانوادگی:رجبي الستي
سمت سازمانی :مسئول تجهیزات پزشکی شماره تماس :04134420221