واحد سازمانی
نام کارمند :سميه نام خانوادگی:ميرزازاده
سمت سازمانی :مسئول انفورماتیک شماره تماس :04134414886