واحد سازمانی
نام کارمند :زهره نام خانوادگی:طهماسبی
سمت سازمانی :مديريت خدمات پرستاري شماره تماس :04134424421