واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:دوستی
سمت سازمانی :مسئول اموال شماره تماس :04134424423