شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
  مامايي

 بخش  مامايي و سزارين

 

 پزشك مسئول: سركارخانم فاطمه عباسعليزاده
سرپرستار : خانم معصومه كاظم زاده

تعداد تخت:43

تلفن داخلي:113-162


 : خدمات ارائه شده بخش مامايي

در اين بخش مادران زايمان كرده ، سزارين شده تحت مراقبت قرار مي گيرند.

كلاس آموزش ويژه براي  مادران زايمان كرده و سزارين شده و مادران نوزادان بستري در NICU و نوزادان در اين بخش برگزار مي شود.