شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
  ملاقات

Ø روزهای ملاقات همه روزه از ساعت 5/2 الی 4  بعد از ظهر می باشد و برای رعایت حال سایر بیماران در غیر ساعات ملاقات مراجعه نفرمائید .

Ø در روزهای ملاقات روز می توانید با خط اختصاصی با بیمار خود در تماس باشید لذا شماره تلفن مربوطه را از مسئول بخش دریافت نمائید.