سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  مدارک پزشکی

بخش پذيرش ، آمار و مدارك پزشكي

 

  اين مجموعه شامل چهار واحد اصلي پذيرش ( بستري و سرپايي ) ، آمار ،‌ كدگذاري (تنظيم پرونده پزشكي ،  بررسي پرونده پزشكي ،و طبقه بندي تشخيص هاي پرونده هاي پزشكي بر اساس سيستم طبقه بندي بين المللي بيماري ها)   و بايگاني پزشكي ( فعال ، نيمه فعال و راكد) مي باشد. 

مسئول بخش؛

معرفي :  افسانه اميني ، كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي

شرح وظايف محوله:

-        مسئوليت و پاسخگويي در قبال فعاليت هاي هر يك از واحدهاي تابعه مدارك پزشكي

-        تنظيم برنامه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه مدارك پزشكي  

-        پاسخگويي به تمامي مكاتبات ارسالي از سوي سازمانها ( معاونت درمان ، پزشكي قانوني ، نظام پزشكي ،‌ ثبت احوال و...)

-        همكاري ، مشاركت و ايجاد زمينه لازم جهت همكاري در امر تحقيق و پژوهش در عرصه نظام سلامت

-        برگزاري ماهانه كميته آمار و مدارك پزشكي ،دبيري كميته و  پيگيري موارد مطروحه

-        بررسي ماهانه نمونه پرونده هاي پزشكي و گزارش موارد عدم رعايت استاندارد به مسئولين مربوطه ( مسئولين بخش ها)

-        ساماندهي ، ايجاد امنيت لازم جهت حفظ محرمانگي اطلاعات سلامت ، نظارت و كنترل بايگاني هاي جاري ، نيمه فعال و راكد پزشكي

-        نيازسنجي واحد از نظر لوازم مورد نياز و پيگيري درخواست ها

-        همكاري با واحد بهبود كيفيت مركز در راستاي پياده سازي استانداردهاي بخش ، آموزش و تنظيم برنامه جهت حضور پرسنل مربوطه در دوره هاي مورد نياز طبق برنامه ريزي سوپروايزر آموزشي مركز

-        همكاري با واحد فناوري اطلاعات مركز و ثبت آمار ها  بصورت ماهانه در سيستم avab

-        همكاري لازم در جهت آموزش كارآموزان رشته فناوري اطلاعات سلامت

-        رابط اسناد دانشگاه در مركز و انجام امورات مربوطه طبق دستورالعملهاي واحد اسناد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

-        همكاري لازم با واحد ارزشيابي و نظارت معاونت درمان

 

 

 

كارشناسان واحد؛

 

معرفي:

          حميده حسينپور ،‌كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي

شرح وظايف محوله :

-        كدگذاري باليني پرونده هاي پزشكي بر اساس ICD-10 و ICD-9-CM و ثبت در برنامه

-        كدگذاري موارد بدخيمي و ارائه گزارش به مسئول بخش مدارك پزشكي

-        شركت در كميته مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات مركز

-        پيگيري امورات محوله در زمينه پاسخگويي به مراجعين

-        همكاري با واحد آمار مركز

-        دبير كميته تحول در نظام سلامت و مسئول پيگيري موارد مطروحه در آن در رابطه با پزشكان ، تعهد نامه ها و...

-        همكاري و آموزش كارآموزان رشته فناوري اطلاعات سلامت

-        همكاري با واحد بايگاني پزشكي

  

  

معرفي:

          زهرا قره بگلو ، كارشناس مدارك پزشكي

شرح وظايف محوله :

-        جمع اموري و پردازش داده هاي آماري بصورت ماهانه و ارائه گزارش به مسئول بخش

-        هماهنگي و ارسال آمار در سايت hse

-        بررسي كمي و كيفي پرونده هاي پزشكي و تكميل فرم رفع نقص

-        هماهنگي با مسئولين بخشهاي باليني و پزشكان در راستاي رفع نقايص پرونده هاي پزشكي

-        جمع آوري چك ليست هاي رفع نقص ،تدوين شاخص مربوطه و ارائه گزارش به مسئول بخش

-        همكاري با واحد پذيرش در مواقع مورد نياز

-        همكاري در زمينه ساماندهي  بايگاني راكد

-        پاسخگويي به مراجعين در جهت ارائه مدارك مورد نياز از پرونده پزشكي

-        همكاري با واحدهاي كدگذاري و تنظيم پرونده در مواقع مورد نياز

-        انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش

 

 

كاردان پذيرش و مدارك پزشكي

معرفي:

       خديجه عليزاده ، كاردان مدارك پزشكي

شرح وظايف:

-        تنظيم و مرتب سازي پرونده هاي پزشكي طبق استانداردهاي مدارك پزشكي

-        پاسخگويي به مراجعين در جهت ارائه مدارك مورد نياز از پرونده پزشكي

-        انجام امور مربوطه در زمينه تكميل مستندات مربوطه به پذيرش و تشكيل پرونده بيمار

-        ثبت دقيق اطلاعات دموگرافيكي بيمار در برنامه his

-        آماده نمودن اوراق مربوط به هر پرونده پزشكي منوط به بخش بستري

-        همكاري با واحد بايگاني پزشكي

-        هماهنگي با همكاران واحد پذيرش و همكاري در تنظيم برنامه شيف با مسئول بخش

 پذيرش

   

 متصدي پذيرش سرپايي : سكينه غلامي

 شرح وظايف محوله:

-        پذيرش كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه با توجه به نوع بيماري

-        پذيرش كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس

-        همكاري در زمينه پذيرش بيماران مراجعه كننده براي پاپ اسمير

-        راهنمايي و پاسخگويي كليه مراجعان در زمينه برنامه پزشكان درمانگا ه ها

-        ورود اطلاعات هويتي بيمار طبق دفترچه بيمه و يا كارت شناسايي در برنامه HIS مركز

-        ارائه آمار روزانه به مسئول درمانگاه در پايان هر شيفت

 

متصدي پذيرش بستري: زكيه وحدتي

شرح وظايف محوله:

-        تشكيل پرونده بستري براي بيماران

چنانچه بيمار سابقه بستري داشته باشد ، تشكيل پرونده واحد با جستجوي شماره پرونده قبلي از سيستم صورت مي گيرد.

-        ثبت كليه مشخصات بيمار و اطلاعات دموگرافيكي در برنامه HIS

-        راهنمايي و پاسخگويي كليه مراجعان در زمينه برنامه پزشكان ، بيمه ، ارائه پمفلت راهنمايي و آموزش به بيمار

-        همكاري با واحد بايگاني پزشكي مركز

-        همكاري با واحد حسابداري مركز

-        انجام ساير امور محوله طبق نياز و صلاحديد مسئول بخش

 

نوشته شده در   سه شنبه یازدهم شهريور 1393  ساعت  12:08   توسط   فرزانه معقول